Empower Commerce

โครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจยุคใหม่

แพลตฟอร์มที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจครบทุกขั้นตอน เพื่อช่วยผลักดันการทำธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนสู่การค้ายุคใหม่

What we do

End-to-End
Commerce Enablement
Platform

แตะใช้งานซอฟท์แวร์เพื่อเริ่มโครงสร้างพื้นฐานในการขับเคลื่อนธุรกิจยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับข้อมูลและฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการช่วยดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การผลิตสินค้า อีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ ตลอดจนการทำการตลาด และอื่น ๆ อีกมากมาย

what we do

Our Solutions