Press Release

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group

Facebook Icon Twitter Icon Linkedin Icon

AnyMind Group công bố tình hình tài chính Quý IV, năm 2023 và dự báo năm 2024

Công ty đã vượt dự báo doanh thu năm 2023, ghi nhận mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước là 35% cho doanh thu, 37% cho lợi nhuận gộp và 2,354% cho lợi nhuận hoạt động

AnyMind Group [TSE:5027], công ty công nghệ về chuỗi cung ứng doanh nghiệp, công bố kết quả tài chính quý IV năm 2023. Dưới đây là những điểm nổi bật liên quan đến báo cáo doanh thu quý IV năm 2023 của công ty.

  • Năm tài chính 2023 ghi nhận doanh thu đạt 33.4 tỷ yên (tăng 35% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận gộp đạt 12.6 tỷ yên (tăng 37% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận hoạt động đạt 747 triệu yên (tăng 2,354% so với cùng kỳ năm trước). EBITDA điều chỉnh đạt 1.8 tỷ yên, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước.
  • Công ty đã vượt dự báo doanh thu (101%), lợi nhuận gộp (104%), và lợi nhuận hoạt động (155%). Dự báo doanh thu năm 2023 được công bố lần đầu vào ngày 29 tháng 3, 2023, và đã được điều chỉnh lên vào ngày 25 tháng 9, 2023.
  • Doanh thu Quý IV năm 2023 đạt 10.5 tỷ yên, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 3.9 tỷ yên, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận hoạt động đạt 416 triệu yên, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. EBITDA điều chỉnh đạt 735 triệu yên, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước.
  • Ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận gộp của ba mảng kinh doanh trong Quý IV năm 2023: Nền tảng Marketing (đạt 1.9 tỷ yên, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước), Nền tảng Partner Growth (đạt 1.1 tỷ yên, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước) và Nền tảng D2C (đạt 752 triệu yên, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước).
  • Đối với năm tài chính 2024, công ty dự báo doanh thu đạt 45.4 tỷ yên (tăng 36% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận gộp đạt 16.5 tỷ yên (tăng 30% so với cùng kỳ năm trước), và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 1.25 tỷ yên (tăng 67% so với cùng kỳ năm trước).

Thông tin chi tiết có thể tìm thấy trên trang thông tin dành cho nhà đầu tư (Bài thuyết trình tình hình tài chính quý IV năm 2023; Báo cáo tài chính quý IV năm 2023).

Latest News