Media Coverage

HR Trend 2019 ยกระดับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล AI จะพลิกโฉมวงการ HR และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหาคนในอนาคต

Media Coverage

|

Feb 2, 2019

ใในยุคที่ทุกอย่างกำลังถูกเปลี่ยนแปลงด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ไม่ว่าจะสตาร์ทอัพ (Startup)หรือองค์กรใหญ่ก็ล้วนแต่ต้องไล่ให้ทันความเป็นไปของโลก หรือแม้แต่สร้างนวัตกรรมของตัวเองขึ้นมา เพราะนวัตกรรมในองค์กรจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อทุกคนในบริษัทมี DNA ที่ตรงกันแปลว่าไม่ใช่แค่ตัวงานหรือแรงงานที่ต้องปรับตัว ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ HRก็หนีไม่พ้นเรื่องนี้เช่นกัน นั่นคือที่มาของการเปลี่ยนตัวเองสู่ HR tech หรือ Digital HR การรวมกันของทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการเสริมประสิทธิภาพระบบการคัดสรรบุคลากร ในการค้นหาและว่าจ้างผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพที่มีคุณภาพสูงขึ้นพร้อมประหยัดระยะเวลาในการกลั่นกรองประวัติของผู้สมัครจำนวนมากและสามารถค้นพบผู้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งงานเฉพาะด้านได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะเจาะลึกถึงทิศทางเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลในประเทศไทยสำหรับปี พ. ศ. 2562 Sho Kondo หัวหน้า TalentMind หน่วยธุรกิจในเครือ AnyMind Group และเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลจะเริ่มด้วยข้อสรุปถึงการพัฒนาของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลจนถึงปัจจุบัน https://www.tnews.co.th/contents/492103

Career

Find open positions in AnyMind Group.

 

READ MORE