Media Coverage

HR Trend 2019 ยกระดับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

Media Coverage

|

Feb 1, 2019

AI จะพลิกโฉมวงการ HR และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหา 'คน' ในอนาคต ในยุคที่ทุกอย่างกำลังถูกเปลี่ยนแปลงด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ไม่ว่าจะสตาร์ทอัพ (Startup) หรือองค์กรใหญ่ก็ล้วนแต่ต้องไล่ให้ทันความเป็นไปของโลก....... อ่านต่อได้ที่ : https://www.posttoday.com/pr/578798

Career

Find open positions in AnyMind Group.

 

READ MORE